W ODNIESIENIU DO NABYWANIA GRUNTÓW

W odniesieniu do nabywania gruntów leśnych i rolnych Bułgarii, Czechom, Słowacji i Polsce zaproponowano siedmioletni okres przejściowy, pozwalający na utrzymanie krajo­wych przepisów w tym zakresie, z wyjątkiem nabywania nierucho­mości przez unijnych rolników pragnących podjąć działalność na zasadzie samozatrudnienia i zamieszkać (w wymienionych krajach). We wspólnych stanowiskach podkreślono też, że w okresie obowią­zywania rozwiązań przejściowych kraje kandydujące powinny usta­nowić obiektywne, trwałe i przejrzyste kryteria przyznawania zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Stro­na unijna zaproponowała dokonanie po trzech latach od akcesji przeglądu skutków obowiązywania okresów przejściowych.