W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA

Spółka „powstała” w wyniku przekształce­nia wstępuje — co do zasady — we wszystkie prawa i obowiązki spół­ki poddanej przekształceniu, w tym „nabywa nieruchomości”, gdyż staje się właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości, których dotychczasowym właścicielem (użytkownikiem wieczy­stym) była spółka poddana przekształceniu. Nabycie to, jako „nabycie nieruchomości” w wyniku przekształcenia spółki handlowej, nie podlega przepisom ustawy z 1920 r. i może dotyczyć nabycia „każdej nieruchomości”, tj. bez względu na jej charakter, powierzchnię i miejsce położenia,w zakresie nabycia nieruchomości w drodze dziedzicze­nia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego; przy czym, jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dzie­dziczenia ustawowego, wtedy stosuje się w tym zakresie prawo pol­skie (art. 7 ust. 2).