SYTUACJE NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE

Wyjaśnienie pojęć „cudzoziemiec” i „nabycie nieruchomości” nie zamyka kwestii zakresu stosowania ustawy z 1920 r., gdyż zakres ten kształtują również inne jej przepisy. Spojrzenie przez pryzmat tych przepisów pozwala stwierdzić, że ustawa z 1920 r. nie znaj­duje zastosowania: w zakresie przekształcenia spółki handlowej, co obejmu­je spółki kapitałowe i spółki osobowe prawa handlowego (art. 7 ust. 1). Przedmiotem tego wyłączenia objęto „nabycie nieruchomości”, które jest skutkiem’ przekształcenia spółki handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mającej status cudzoziemca, w inną spółkę prawa handlowego. Wyłączenie to zostało podykto­wane istotą przekształcenia, które polega na zmianie formy organi­zacyjno-prawnej danego podmiotu, co nie powoduje zakończenia bytu prawnego tego podmiotu, lecz jedynie zmianę jego wewnętrz­nego ustroju prawnego.