KOGO DOTYCZY ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie cudzoziemców (osób fizycznych), jako osób uprawnionych do dziedziczenia usta­
wowego, czyli należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Ustalenie tego faktu następuje na podstawie prawa polskiego, lecz pod warunkiem, że prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego. Oznacza to, że pierwszeństwo w zakre­sie tego ustalenia ma prawo ojczyste spadkodawcy, którym jest prawo państwa — miejsca pochodzenia spadkodawcy (w sensie jego obywatelstwa), jako właściciela (użytkownika wieczystego) nieru­chomości położonej na terytorium RP, a będącej przedmiotem dziedziczenia. Innymi słowy, charakter prawa ojczystego spadko­dawcy ma prawo państwa obcego lub prawo polskie, co zależy od statusu prawnopaństwowego spadkodawcy.