OBOWIĄZEK NIE POZWALA

Obowiązek ten nie powstaje jednak w przypadku, gdy odmowę wydania zezwolenia uzasadniają względy polityki społecznej, bezpieczeństwa publiczne­go lub zdrowia społeczeństwa ( art. 7a ust. 2). Charakterystyczne jest przy tym, że wystąpienie jednej z tych okoliczności, które pod­legają ocenie organów biorących udział w postępowaniu o wydanie zezwolenia, jest wystarczającą przesłanką odmowy wydania takiego zezwolenia. Powyższe rozwiązanie nie znajduje zastosowania w przypadku nabywania zasobów naturalnych, gruntów rolnych i leśnych, nieza­leżnie od osoby nabywcy, a także nie dotyczy obywateli Wspólnot, którzy na terytorium RP działają na zasadzie samozatrudnienia w rozumieniu Układu Europejskiego (art. 7a ust. 2 i 4). W tej sytu­acji nabywanie nieruchomości podlega ogólnym zasadom określo­nym w ustawie z 1920 r.