W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI

Tak więc prawo wykupu może być wykonane w stosunku do jednej lub obydwu zamienianych nieruchomości, jeżeli obydwa przed­mioty zamiany położone są na terenie miasta, a więc podlega­ją ustawie o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Ogólne odesłanie do przepisów o wykonywaniu prawa pierwokupu stwarza różne problemy, zwłaszcza gdy chodzi o stosowanie prawa wykupu w przypadku zniesienia współwłas— ności. Należy zaznaczyć, że prawo wykupu zostało rozszerzo­ne na zniesienie współwłasności nieruchomości dopiero przez przepisy wprowadzające kodeks cywilny (ort. XX lit. e). Podstawowe trudności wykonania prawa wykupu dotyczą w tym wypadku przesłanek uprawniających do storzystania z przywileju pierwszeństwa kupna.