PEWNE TRUDNOŚCI

Pewne trudności mogą wyłonić się na tle zamiany nieru­chomości. Podzi się bowiem wątpliwość, czy prawo to może być stosowane w odniesieniu do obu zamienianych nierucho — mości, czy tylko w stosunku do jednej z nich, a jeżeli do jed­nej, to do której? Z lakonicznego brzmienia ustawy nie uzysku­je sjfj jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się jednak, że racje gospodarcze ustanowienia prawa wykupu przemawiają za przy­znaniem Państwu możliwości skorzystania z tego prawa w sto­sunku do obu nieruchomości będących przedmiotem umowy za- miany” . Z drugiej wszakże strony uprawniony Skarb Pan – stwa nie ma obowiązku wykupienia obu nieruchomości. Zależy to od uznania organu administracji państwowej, które powinno być rezultatem należytej oceny potrzeb gospodarczych.