PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO WYKONANIA PIERWOKUPU

Wiemy bowiem, iż podstawową przesłanką wykonania pierwokupu i wykupu jest zawarcie wa­runkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nie­ruchomości, takiej jak umowa sprzedaży, zamiany lub darowiz­ny. Cechą charakterystyczną tych czynności prawnych jest to, Iż dokonanie ich uzależnione jest wyłącznie od woli zobowią – zanego z tytułu prawa pierwokupu. Nieco inaczej ta kwestia wygląda w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zniesieniem współwłasności. Zniesienie współwłasności może być bowiem zainicjowane przez każdego ze współwłaścicieli. Jeżeli weźmie­my pod uwagę, że prawo wykupu udziałów we współwłasności przysługuje Państwu, o Ile jest ono jednym ze współwłaścicieli, to dojdziemy do wniosku, że do zmiany stanu prawnego we współwłasności może doprowadzić między innymi także Skarb Państwa, który jest zarazem podmiotem uprawnio­nym do wykupu.