W RAZIE ŚMIERCI ROLNIKA

  1. Warto przy tym zaznaczyć, że w razie śmierci rolnika, który przekazał ziemię, jego pozostałemu przy życiu małżonkowi przy­sługuje prawo zatrzymania budynków na takich samych warun­kach, na jakich posiadał Je zmarły rolnik-rencista, z tym. że zastrzeżenie to istnieje tylko w ustawie z 29 V 1974 r. Warun­kiem powstania uprawnień małżonka jest istnienie małżeństwa w chwili przekazywanie, gospodarstwa rolnego. Jeżeli więc rolnik-rencista skorzysta z przysługującego mu prawa zatrzymania budynków, powstaje specyficzna sytuacja prawna, w której całość gruntów wchodzących w skład gospo­darstwa rolnego staje się własnością Państwa, natomiast budyn­ki należące uprzednio do gospodarstwa, pozostają własnością rolnika .