MOŻLIWOŚĆ ZATRZYMANIA NA WŁASNOŚĆ BUDYNKÓW

Tryb przekazywania gospodarstw przez rolników następcom, w zamian za co uzyskują oni prawo do zabezpie – czenla materialnego na starość i Innych świadczeń, jest zasad­niczym novum obecnego uregulowania problemu zaopatrzenia emerytalnego rolnikówW obu ustawach przewidziana jest możliwość zatrzymania na własność budynków wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa. Należy jednak podkreślić, że wydzielenie odręb­nej własności budynków jest możliwe tylko wtedy, gdy następu­je przekazanie gruntów rolnych na rzecz Skarbu Państwa. W momencie przejęcia przez Państwo gospodarstwa budynki te sta­ją się odrębnym od gruntu przedmiotem własności (art. 11 ust. ustawy z 29 V 1974 r. i art, 51 ust. 4 ustawy z 27 X 1977 r,).