KSZTAŁTOWANIE SIĘ KRĘGU PRZEDMIOTÓW

Szczególnym zagadnieniem wyłaniającym się na tle ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa w zamian za rentę i spłaty pieniężne jest kształtowanie się kręgu podmiotów zobowiązanych z tytułu pierwokupu. Nie ulega wątpli­wości, że rolnik rencista obowiązany jest do takiego zachowa­nia, które będzie umożliwiało Skarbowi Państwa skorzystanie z przyznanego mu przywileju. Powstaje jednak pytanie, jaka jest sytuacja następców prawnych tegoż rolnika lub jego mat – żonka. Jak już była o tym mowa, osoba zatrzymująca budynki może rozporządzać prawem własności przysługującym jej wzglę­dem tych budynków, z pewnymi ograniczeniami w sferze prawa spadkowego. Oznacza to, że jest ona uprawniona do zbycia budynków w drodze umownego przeniesienia własności.