W PIŚMIENNICTWIE PRAWNICZYM

W piś­miennictwie prawniczym pojawiły się również głosy odmawiające prawa do równoczesnego korzystania z uprawnień płynących ze współwłasności i z prawa wykupuWydaje się, że ostateczne rozwiązanie tego złożonego problemu należy oprzeć na ustaleniach wzajemnej współzależ­ności zachodzącej między prawem wykupu a instytucją zniesie­nia współwłasności. Określenie takiej współzależności nie jest łatwe, jeżeli zważy się, że stosunek prawny, jaki powstaje w związku z zastrzeżeniem pierwszeństwa kupna, należy do ka- cegorii praw obligacyjnych, a stosunek prawny między współ­właścicielami do kategorii praw rzeczowych.Prawo pierwokupu i wykupu związane jest co do zasady z umowami sprzedaży, zamiany i darowizny, czyli z umowami mającymi na celu przeniesienie własności.