UPRAWNIENIE DO ZAWARCIA UMÓW

Uprawniony więc do zawarcia takich umów jest przede wszystkim właściciel, bowiem tylko on może w pełni rozporządzać swoim prawem własności. Inne osoby zasadniczo nie mają możliwości zainl – cjowania zmiany stanu prawnego w drodze umów mających charakter -czynności prawnej przenoszącej własność. Także uprawniony z tytułu prawa pierwokupu, opierając się tylko na przywileju pierwszeństwa kupna, nie może doprowadzić swoim działaniem do powstania takiej sytuacji prawnej, która upoważ­niałaby go do wykonania prawa pierwokupu lub wykupu.  Sytuacja komplikuje się jednakże wówczas, gdy podmiot, któremu służy przywilej pierwszeństwa kupna, legitymuje się jednocześnie innym prawem podmiotowym w stosunku do rzeczy obciążonej pierwokupem.