SZCZEGÓLNY PRZYPADEK WYKUPU

Ten szczególny przypadek wykupu stwarza taką sytuację, w której podmiot uprawniony może doprowadzić swoim działaniem do stanu upoważniającego do skorzystania z przywileju pierwszeństwa kupna. Na tym tle wyłania się problem określenia sytuacji upoważniającej Skarb Państwa do wykonania prawa wykupu Możliwe jest w tej mierze przyjęcie jednego z dwóch rozwią­zań. I tak, można uznać, że skorzystanie z prawa wykupu Jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy z wnioskiem o zniesienie współwłasności występuje inny współwłaściciel niż Skarb Pań­stwa. Drugie rozwiązanie sprowadzałoby się do tego, że prawo wykonania wykupu należałoby przyznać Skarbowi Państwa w każdym przypadku zniesienia współwłasności, a więc niezależ­nie od tego, kto wystąpił z wnioskiem o zlikwidowanie takiego stanu prawnego.