W PIERWSZYM PRZYPADKU

W pierwszym przypadku dla skuteczności prawa wykupu ko – nieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego i zawiadomienie o treści tego oświadczenia współwłaścicieli, względem których z prawa wykupu skorzysta­no, Natomiast w razie sądowego zniesienia współwłasności wy­starczy złożenie oświadczenia przed sądem, bowiem dopiero prawomocne postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności, przy uwzględnieniu woli organu administracji państwowej, spowoduje zmiany w sferze własności. Postanowienie sądu odgry­wa szczególną rolę w sytuacji, gdy Państwo korzysta z przy­wileju wykupu tylko w odniesieniu do niektórych udziałów.  Do decyzji sądu należy ostateczny podział nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, przy uwzględnieniu Interesu poszczególnych współwłaścicieli i ogólnego interesu społeczno- gospodarczego (art. 623 k.p.c,).