ODESŁANIE DO PRZEPISÓW

Ogólne odesłanie do prze­pisów o pierwokupie wskazuje raczej na to, że w całej rozciągłości mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilne­go i ustawy o gospodarce terenami traktujące o sposobie ko­rzystania z przywileju pierwszeństwa kupna. Możliwość sko­rzystania z prawa wykupu dopiero w sytuacji, gdy dochodzi do zniesienia współwłasności, uzasadniona jest tym, że przesłanką prawa pierwokupu i wykupu jest dokonanie określonej czynności o charakterze cywilnoprawnym. Skarb Państwa będzie mógł sko­rzystać z przywileju pierwszeństwa kupna, jeżeli zostanie za – wiadomiony o zawarciu warunkowej umowy co do zniesienia współwłasności albo o projekcie podziału w związku z toczą­cym się sądowym postępowaniem o zniesienie współwłasności.