PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU WNIESIONEGO DO SPÓŁDZIELNI

Jeżeli jednak prawo własności gruntu wniesioneeo do spółdzielni tytułem wkładu służy nadal członkowi, to może on swym prawem swobodnie dysponować. Możliwość dysponowania prawem własności gruntu stanowiącego wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej służy właścicielowi nawet wte­dy, gdy wkład do spółdzielni wniosła osoba legitymująca się tylko posiadaniem. Takie uregulowanie prawa własności wkładu gruntowego powoduje, iż grunt ten może być przedmio­tem obrotu. Służące nadal członkowi rolniczej spółdzielni produkcynej prawo własności podlega jednak pewnym ograniczeniom w czasie trwania stosunku członkostwa. Wynikają one z jednej strony z obciążenia gruntu prawem użytkowania na rzecz spół­dzielni, z drugiej zaś strony z istnienia stosunku członkostwa.