NABYCIE PRZEZ CUDZOZIEMCA

Nabycie przez cudzoziemca, jako kontrolowaną osobę prawną prawa polskiego, w tym spółkę kapitałową, lub kon­trolowaną spółkę osobową (handlową) prawa polskiego, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obsza­rze miast, z zastrzeżeniem jednak, że ich nabycie tych nie­ruchomości następuje na cele statutowe (art. 8 ust. 1 pkt 5). Rozwiązanie to uprawnia kontrolowaną osobę prawną, w tym spółkę kapitałową, oraz kontrolowaną spółkę handlową nieposia- dającą osobowości prawnej (spółkę osobową), których siedziba znajduje się na terytorium RP, do nabywania wskazanych nieru­chomości bez zezwolenia.