W KONKLUZJI

W konkluzji należy przyjąć, że przepisy ustawy z 1920 r. nie znajdują zastosowania w zakresie nabywania wszelkich nieru­chomości (tj. bez względu na ich charakter, powierzchnię i miejsce położenia) w drodze dziedziczenia ustawowego, w przeciwieństwie do nabywania nieruchomości w wyniku dziedziczenia testamentowego. W przypadku nabycia na podsta­wie testamentu nieruchomości wchodzącej do spadku cudzozie­miec, jako osoba fizyczna, jest — co do zasady — obowiązany do uzy­skania zezwolenia, chyba że równocześnie legitymuje się statusem osoby uprawnionej do dziedziczenia ustawowego .