SKUTKI PRAWNE

Przepis ten określa skutki prawne nieuzyskania zezwolenia przez cudzoziemca w przypadku nabycia — w drodze dziedziczenia testamentowego — nieruchomo­ści wchodzącej do spadku. Wyraża tym samym pośrednio zasadę, iż nabycie przez cudzoziemca na podstawie testamentu prawa wła­sności (prawa użytkowania wieczystego) takiej nieruchomości obję­te jest wymogiem uzyskania stosownego zezwolenia, gdyż w przy­padku braku zezwolenia prawo własności nieruchomości (lub prawo użytkowania wieczystego) nabywają osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Inaczej mówiąc, powołany przepis odnosi się do cudzoziemców, jako spadkobierców testamentowych, którzy nabywając (na podstawie testamentu) wchodzącą do spadku nieruchomość nie należą równocześnie do kręgu osób uprawnio­nych do dziedziczenia ustawowego.