W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA

W tych wytycznych Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że przy dziale gospodarstwa rodnego położonego w granicach admi­nistracyjnych miasta, poza ograniczeniami wynikającymi z prze­pisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, należy uwzględnić również ograniczenia dotyczące podziału nieruchomości na obszarze miast i osiedli . Wydaje się, że istnienie gospo darstw w ramach aglomerącji miejskich jest w pełni uzasadnio­ne ekonomicznie, bowiem w wielu wypadkach chociaż w części rozwiązuje to problem podaży produktów rolnych dla ludności miejskiej.Zarówno z przepisów ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, jak i z powołanych wytycznych Sądu Naj­wyższego wynika, że gospodarstwa rolne położone w miastach traktowane są na równi z gospodarstwami rolnymi położonymi na terenach wiejskich.