OGRANICZENIA OBSZAROWE

Wejdą tutaj w grę przede wszystkim ograniczenia obszarowe, jak również ograni­czenia związane z kwalifikacjami rolniczymi wymaganymi przy nabywaniu nieruchomości rolnych, a z drugiej strony ograniczenia obowiązujące w obrocie nieruchomości miejskich .Skoro jednak do gospodarstw rolnych „miejskich” mają za­stosowanie wszelkie przepisy ograniczające obrót nieruchomo — ściami rolnymi, to wydaje się, że nie można wyłączyć uprawnień ściśle związanych z możliwością obrotu takimi nieruchomościa­mi. Do uprawnień takich można międży innymi zaliczyć prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcom z mocy przepisu art. 695 § 2 k.c. Prawo to przysługuje tylko względem nieruchomo­ści rolnej na wypadek sprzedaży tejże nieruchomości. Kodeks cywilny nie uzależnia tego prawa od położenia nieruchomości rolnej.