POGLĄD DOMINUJĄCY W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Z przepisu art. 32 ust. 2 ustawy także wynika, Iż na terenie miast istnieją gospodarstwa rolne, a nad­to, iż plany zagospodarowania przestrzennego mogą obejmować tereny przeznaczone na cele rolnicze. Wydaje się, że ustawodawca zamieszczając takie przepisy w akcie prawnym będącym podstawą gospodarowania terenami w miastach w sposób wyraź­ny uznał możliwość istnienia i funkcjonowania gospodarstw rol­nych w granicach miasta. Co więcej, z brzmienia tych przepi – sów należy wnioskować, że w planach zagospodarowania można, a nawet należy, wyznaczyć odpowiednie tereny. Taki pogląd do­minuje także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. O tym bowiem, iż na terenie miasta mogą istnieć gospodarstwa rolne, świadczą wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne.