UZNANIE DZIERŻAWIONEJ NIERUCHOMOŚCI ZA ROLNĄ

Jeżeli natomiast w pla­nach zagospodarowania przestrzennego określone tereny prze­widziane zostaną na cele rolnicze, to wszelkie nieruchomości położone na tych terenach należy uznać za nieruchomości rol­ne. Wynika z tego, że prawo pierwokupu przysługuje dzierżaw­com nieruchomości rolnej z mocy art. 695 § 2 k.c., gdy nieru­chomość położona jest na terenach przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego do użytkowania rolniczego oraz gdy nieruchomość użytkowana jest jako rolnicza, a tereny, na których jest ona położona, nie są objete w ogóle planem zagospodarowania przestrzennego. Uznanie dzierżawionej nieruchomości za rolną zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości stanowi przesłankę wykona­nia pierwokupu.