CHARAKTER GOSPODARCZY NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIEJ

Tak więc prawo pierwokupu z mocy art. 695 § 2 k.c, przysługuje również dzierżawcom nieruchomości rolnych poło – żonych w mieście. W związku z tym pozostaje jednak pytanie, kiedy nieruchomości położone w mieście tracą rolniczy charakter i kiedy stają się zwykłymi nieruchomościami miejskimi? Wydajo się. że o charakterze gospodarczym nieruchomości miejskiej decydują przede wszystkim plany zagospodarowania przestrzennego, a dopiero w dalszej kolejności aktualny sposób użytkowania grun­tów. Rolnicze użytkowanie nieruchomości miejskiej wystarcza do zakwalifikowania jej jako nieruchomości rolnej tylko wtedy, gdy odnośnie do terenów, na których położone są nieruchomo­ści, nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku nie ma żadnej pewności co do tego, jakim oelorn te tereny będą służyć w przyszłości.