UZASADNIENIE WNIOSKU

Nabycie przez nierezydenta będącego współmałżonkiem rezydenta,nabycie przez nierezydenta nieruchomości od rodziców, dziad­ków, rodzeństwa lub współmałżonka.Uzasadniając natomiast utrzymany wniosek o dziesięcioletni okres przejściowy odnoszący się do nabywania ziemi rolnej, strona słowacka zaznaczyła, że ze względu na 10-15-krotnie wyższe ceny ziemi uprawnej w UE w stosunku do cen na Słowacji — zezwolenie obywatelom państw członkowskich Unii na swobodne nabywanie gruntów rolnych wywołałoby gwałtowny wzrost cen i potencjalnie negatywne konsekwencje dla społeczności wiejskiej. W opinii sło­wackiego rządu, możliwość sprzedaży ziemi po wysokich cenach mogłaby zachęcić dotychczasowych rolników do odchodzenia od działalności rolniczej.