OSTATECZNA AKCEPTACJA

Z kolei prowadziłoby do wzrostu bezro­bocia i pogorszenia sytuacji społecznej na szczeblu regionalnym i narodowym. W związku z tym strona słowacka wystąpiła o utrzy­manie w okresie przejściowym krajowych przepisów w tej dziedzi­nie, zgodnie z którymi zabronione jest przekazywanie prawa wła­sności gruntów rolnych i leśnych nierezydentom. Ostatecznie Słowacja zaakceptowała propozycję zawartą w zmo­dyfikowanym wspólnym stanowisku strony unijnej z czerwca 2001 r., w którym przewidziano siedmioletni okres przejściowy w zakresie nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych. Rolnicy indywidualni pochodzący z państw członkowskich UE będą mogli nabywać grunty rolne i leśne od momentu akcesji, po co najmniej trzyletnim pobycie i działalności gospodarczej w Słowacji.