UZASADNIENIA STRONY WĘGIERSKIEJ

Uzasadniając powyższe, strona węgierska wskazywała m.in. na:    możliwość dzierżawy ziemi (zgodnie z prawem węgierskim na czas do 10 lat), a następnie – po upływie okresu przejściowego – możliwość jej nabycia (w związku z powyższym, objęcie okre­sem przejściowym także rolników prowadzących działalność na zasadzie samozatrudnienia, zdaniem rządu węgierskiego, stano­wi jedynie nieznaczne ograniczenie);  obawy strony węgierskiej związane z przewidywanym korzysta­niem z możliwości obejścia prawa;  stosunku opinii publicznej na Węgrzech do kwestii swobodnego nabywania ziemi rolnej przez rolników z UE, ze względu na ograniczenia w podejmowaniu pracy i świadczeniu usług.