RZĄD WĘGIERSKI

Ponadto rząd węgierski zaakceptował propozycję strony unijnej, że okres przejściowy nie będzie dotyczył dzierżawy ziemi rolnej. Podkreślono, że Węgry przewidują w tym zakresie zasadę traktowa­nia narodowego, toteż obowiązujące ograniczenia w zakresie dłu­gości okresu dzierżawy i powierzchni dzierżawionego gruntu doty­czą zarówno Węgrów, jak i obcokrajowców. Zadeklarowano, że do momentu akcesji Węgry stworzą całościowe ramy prawne, które będą stosowane tak wobec obywateli Węgier, jak i obywateli innych państw członkowskich UE. We wspólnym stanowisku z 11 czerwca 2001 r. strona unijna podkreśliła, że pięcioletni okres przejściowy nie powinien wpływać na funkcjonowanie innych swobód .