NABYWANIE GRUNTÓW ROLNYCH

W stanowisku negocjacyjnym strona węgierska stwierdziła także, że procedura wydawania zezwoleń przyczynia się do zapobie­gania praniu brudnych pieniędzy i do zwalczania przestępczości. Podczas późniejszych faz negocjacji rząd węgierski zaznaczył, że obywatele państw EOG, legalnie przybywający na Węgrzech od co najmniej 4 lat i mający zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony, nie zostaną objęci zakresem obowiązywania okresu przejściowego dotyczącego nabywania drugich rezydencji.Jeśli chodzi o nabywanie gruntów rolnych, stwierdzono, że moż­liwe jest zaakceptowanie siedmioletniego okresu przejściowego, z zastrzeżeniem, że obejmie on również rolników prowadzących działalność na zasadzie samozatrudnienia.