JEDEN Z WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Tak właśnie dzieje się wtedy, gdy je­den ze współwłaścicieli ma prawo skorzystania z wykupu po­zostałych udziałów w przypadku dojścia do zniesienia współ­własności. W tym wypadku kumulują się bowiem uprawnienia z tytułu prawa wykupu i prawa współwłasności. Właśnie w stoeunku do Państwa zbiega się uprawnienie do zniesienia współ­własności nieruchomości położonej w granicach administracyj­nych miasta i przywilej wykupu udziałów pozostałych współ ~ właścicieli. Pierwsze z nich obejmuje tylko prawo do żądania zniesienia współwłasności (art. 210 k,c.), drugi zaś ma szer­szy zakres, bo upoważnia do nabycia własności udziałów. Skoro jednemu podmiotowi służą dwa tak różne prawa w stosunku do tej samej rzeczy, to powstaje pytanie, czy między tymi uprawnieniami istnieje zależność, a przede wszystkim, czy korzystanie z jednego z tych uprawnień ogranicza lub wyłącza korzystanie z drugiego przywileju.