TYLKO CZŁONKOWIE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Rozważając poszczególne sytuacje trzeba zdać sobie spra­wę z tego, Iż przepis art. 102 ustawy o spółdzielniach i ich związkach dotyczy tylko członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Nie można więc opierając się na nim uszczuplać praw właściciela, który nie jest członkiem spółdzielni. Mając to na uwadze należy wykluczyć możliwość stosowania prawa pierwokupu w pfzypadku opisanym pod literą a i b. Sytuacje tam przedstawione mogą się w praktyce zdarzyć, bowiem usta­wa przewiduje wnoszenie gruntów do spółdzielni nie tylko przez właścicieli, ale i przez inne osoby posiadające grunt (art. 97 ustawy). Przyznanie uprawnienia wnoszenia gruntów tytułem wkładów osobom legitymującym się tylko posiadaniem bierze się stąd, iż mimo prób uregulowania, stan własności nieruchomości wiejskich jest nadal zagmatwany .