MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRZYWILEJU

Możliwość skorzysta­nia z takiego przywileju istnieje więc tylko wtedy, gdy następuje odpłatne przeniesienie własności przez właściciela, który jest równocześnie członkiem tej rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Z tych samych powodów stosownie prawa pierwokupu jest wy­kluczone również w sytuacji określonej pod literą b, z tym jed­nak, że przeciwko stosowaniu pierwokupu w takim przypadku przemawiają również względy gospodarcze. Jeżeli bowiem weź­miemy pod uwagę fakt, iż wkład gruntowy przeniesiony na in – nego członka tej samej spółdzielni produkcyjnej powiększa areał gruntów spółdzielni, to odpada cel, jakiemu służy przyzna­nie prawa pierwokupu. Przyznanie w takiej sytuacji spółdzielni prawa korzystania z przywileju pierwszeństwa kupna nie miałoby uzasadnienia gospodarczego.