PRZYZNANIE SPÓŁDZIELNI PRAWA PIERWOKUPU

Drugie ograniczenie rozporządzania gruntem stanowiącym wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej związane jest z przyznaniem tejże spółdzielni prawa pierwokupu tego gruntu Ograniczenie to odnosi się jednakże tylko do odpłatnego prze­niesienia własności takiego wkładu. Z ustawy nie wynika to, czy spółdzielnia może skorzystać ze swego przywileju w każ­dym przypadku odpłatnego przeniesienia własności, a więc nie­zależnie od tego, kto jest nabywcą gruntu, czy też tylko w przy­padku występowania określonych nabywców. Tymczasem można wyróżnić kilka sytuacji prawnych mając na uwadze nabywcę gruntu wniesionego tytułem wkładu. Mogą to być sytuacje, w których:właściciel nie będący członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej zbywa wkład gruntowy na rzecz osoby nie będą­cej członkiem tej spółdzielni;właściciel nie będący członkiem spółdzielni zbywa wkład na rzecz członka tej spółdzielni;właściciel będący członkiem spółdzielni zbywa wkład na rzecz osoby będącej członkiem tej samej spółdzielni pro – dukcyjnej;właściciel będący członkiem spółdzielni zbywa wkład na rzecz osoby nie będącej członkiem tej samej spółdzielni produkcyjnej.