TREŚĆ WNIOSKU

Z wnioskiem o wydanie promesy zezwolenia mogą wystąpić również założyciele osoby prawnej (i spółki handlowej nie posiadającej osobowości prawnej), która jako cudzoziemiec ma siedzibę na terytorium RP (art. 3d ust. 3);   treść wniosku o wydanie promesy zezwolenia kształtują odpowiednio przepisy określające treść wniosku o wydanie zezwolenia. Ustawa z 1920 r., jak wcześniej podkreślono, nie wypowiada się w tej kwestii, co oznacza, minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako organ właściwy do wydania decyzji w sprawie promesy zezwolenia, przesądza — w ramach dyskre­cjonalnej władzy — o elementach treści wniosku, z zastrzeżeniem jednak przepisów k.p.a..