ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA DECYZJI

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pro­mesy zezwolenia na nabycie nieruchomości jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który działa za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku promesy zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej — również za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 1 ust. 1).Decyzja w sprawie promesy zezwolenia należy do kategorii decyzji uznaniowych, analogicznie jak decyzja dotycząca zezwole­nia na nabycie nieruchomości. Stwierdzenie to uzasadnia przede wszystkim mechanizm wydawania decyzji w sprawie promesy, który z istoty swojej podlega odpowiednio „regułom gry”, które obowiązują w zakresie wydawania decyzji w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości.