PRZYZNANIE PROMESY ZEZWOLENIA

Przyznanie promesy zezwolenia, podobnie jak odmowa jej przyznania, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Tryb wydawania decyzji w tej sprawie podlega odpowiednio okre­ślonym „regułom gry”, które znajdują zastosowanie w zakresie wydawania decyzji w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości, gdyż „do promesy stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 – 3c” (art. 3d ust. 1 ustawy z 1920 r.), przy czym w zakresie nieuregulo­wanym w tych przepisach stosuje się przepisy k.p.a. „Odpowiednie stosowanie” oznacza w szczególności, że: podmiotem uprawnionym do wystąpienia (złożenia wnio­sku) o przyznanie promesy zezwolenia na nabycie nieru­chomości jest każdy cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 1920 r.