TERMIN WYKONANIA PIERWOKUPU

Zgodnie z tym co już powiedziano, prawo pierwokupu przysługuje każdemu współwłaścicielowi, a nie wszystkim łącznie. Każdy z nich ma zatem prawo żądać,aby go zawiadomiono o umowie sprzedaży i o warunkach w niej określonych. Może się więc zdarzyć, że termin do wyknania pierwokupu zacznie biec dla każdego uprawnionego od innego momentu w zależności od chwili, w której dotarto do niego zawiadomienie o umowie sprzedaży. Z istoty art. 166 § 1 k.c. wynika, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo nabycia zbywanego udziału przez złożenie oświadczenia woli o skorzystaniu z pierwokupu. Nabycie własności sprzedawanego udziału będzie się kształtowało różnie, i to w zależności od tego, ilu będzie „chętnych” współwłaścicieli do skorzystania z przysługującego im przywileju pierwszeństwa kupna.