MOŻLIWOŚĆ NABYCIA WŁASNOŚCI UDZIAŁU

W dwóch pozostałych przypadkach rodzi się pytanie, czy istnieje w ogóle możliwość nabycia własności udziału przez kilku (ale nie wszystkich) lub nawet przez jednego ze współ­właścicieli. Mając na uwadze przede wszystkim względy gospo­darcze, należałoby dać szansę nabycia całego udziału jedne­mu ze współwłaścicieli. Prowadziłoby to do zmniejszenia liczby współwłaścicieli, a jak się wydaje, takiemu celowi właśnie ma służyć wprowadzone prawo pierwokupu udziału w gospodarstwie rolnym. Sprawa jest prosta, jeżeli pozostali współwłaściciele oświadczą, że nie korzystają z przysługującego im prawa. Współwłaściciel bowiem legitymujący się takim oświadczeniem pozostałych uprawnionych może złożyć oświadczenie o wykona­niu pierwokupu względem całego sprzedawanego udziału.