NABYCIE TEGO PRAWA

Nabycie tego prawa może nastąpić w wyniku ustanowienia użytkowania wieczystego, czyli oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy (w ramach obrotu inter vivos) bądź w wyniku jego przeniesienia przez dotychczasowego użyt­kownika wieczystego (nabycie inter vivos oraz mortis causa), a także z mocy samego prawa.W konkluzji należy podkreślić, że zakresem pojęcia „nabycie nie­ruchomości” nie są objęte czynności prawne, które jedynie zobo­wiązują do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (np. umowa przedwstępna). Pojęcie to nie obejmuje również tych czynności, których skutki wyrażają się w nabyciu prawa użytkowania nieruchomości (czyli ograniczonego prawa rzeczowego) lub w oddaniu nieruchomości w używanie (np. na podstawie umowy dzierżawy czy najmu). Oznacza to, że w tych sytuacjach przepisy ustawy z 1920 r. nie mają w ogóle zastosowania.