STATUS CUDZOZIEMCA

Status „cudzoziemca” mają te przedsiębiorstwa Wspólnot, których konstrukcja prawna odpowiada cechom kształtującym pojęcie cudzoziemca. Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 1 ustawy z 1920 r. minister wła­ściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany do wydania „przed­siębiorcy Wspólnot” zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli łącznie zachodzą następujące przesłanki:„o zezwolenie ubiega się przedsiębiorca Wspólnoty, którego przedsiębiorstwo zostało założone na terytorium Rzeczypospo­litej Polskiej lub oddział założony w Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorcę Wspólnoty” (art. 7a ust. 1 zdanie pierwsze).