GŁÓWNE MIEJSCE DZIAŁALNOŚCI

Główne miejsce działalności przedsiębiorstwa znajduje się na terytorium Wspólnot. Warunek ten jest zachowany, gdy na obszarze państwa członkowskiego usytuowano (zarejestrowa­no) najważniejszy ośrodek działalności przedsiębiorstwa, czyli jego zakład główny. Oznacza to, że przedsiębiorstwo zagra­niczne, które spełnia wskazany warunek, a zarazem zostało założone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, stanowi przedsiębiorstwo Wspólnot, mimo że jego centrum admini­stracyjne (główny ośrodek zarządzania) znajduje się w pań­stwie trzecim;przedsiębiorstwa założone zgodnie z prawem państwa człon­kowskiego i mające wyłącznie zarejestrowane biuro na terytorium Wspólnot, lecz pod warunkiem, że między działalnością gospodar­czą tych przedsiębiorstw a gospodarką (rynkiem) przynajmniej jed­nego z państw członkowskich występują rzeczywiste i ciągłe powią­zania.