PROPOZYCJE STRONY UNIJNEJ

Zgodnie z propozycjami strony unijnej, obywatele UE podejmujący w Czechach działalność w charakterze rolników indy­widualnych (na zasadzie samozatrudnienia) będą wyłączeni z zakre­su obowiązywania siedmioletniego okresu przejściowego. Tym samym od momentu akcesji Czechy będą w tym zakresie stosować wobec obywateli UE zasadę traktowania narodowego (na równi z własnymi obywatelami). W stanowisku negocjacyjnym z 18 maja 1999 r. Węgry zgłosiły wnioski o:  dziesięcioletni okres przejściowy (od momentu akcesji) w swobod­nym nabywaniu i dzierżawie ziemi rolnej oraz obszarów objętych ochroną przyrody przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pięcioletni okres przejściowy pozwalający na utrzymanie istnieją­cych ograniczeń w nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomo­ści, które nie są gruntami rolnymi i obszarami ochrony przyrody.