SPRAWA SŁOWENII

W stanowisku negocjacyjnym, przedstawionym stronie unijnej 28 maja 1999 r., strona słoweńska podkreśliła, że:   w przypadku uzyskania przez kraje kandydujące w wyniku nego­cjacji akcesyjnych jakichkolwiek praw w postaci okresów przej­ściowych lub derogacji dotyczących stopnia liberalizacji handlu nieruchomościami, Słowenia zastrzega stosowanie zasady wza­jemności w przyznawaniu podmiotom z tych państw (które nie podejmują działalności gospodarczej) prawa nabywania nieru­chomości w Słowenii.Oznaczałoby to w praktyce stosowanie przez Słowenię wobec obywateli i przedsiębiorstw z nowych państw członkowskich, które utrzymają po akcesji do UE przepisy ograniczające nabywanie nie­ruchomości przez cudzoziemców, analogicznych ograniczeń w okresie obowiązywanie wynegocjowanych przez te kraje okresów przejściowych.