CYPR PODCZAS NEGOCJACJI

Ze względu na niewielki obszar kraju i przewidywane zakłócenia na rynku nieruchomości po akcesji (m.in. istotny wzrost popytu i ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego), Cypr zastrzegł w wyjściowym dokumencie negocjacyjnym ustalenie sta­nowiska w kwestii nabywania przez cudzoziemców tzw. drugich rezydencji w dalszej fazie negocjacji. Podczas sesji negocjacyjnej 29 marca 2001 r. strona unijna i cypryjska uzgodniły wprowadzenie do dokumentów akcesyjnych postanowienia o pięcioletnim okresie przejściowym (od momentu przystąpienia) dotyczącym nabywania przez obywateli UE drugich rezydencji na terytorium Cypru.