PRAWO PAŃSTWA

Prawo państwa obcego korzysta z pierwszeństwa w kwestii oceny zdolności cudzoziemca do dziedziczenia ustawowego w przypadku, gdy spadkodawca nie miał obywatelstwa polskiego, chyba że prawo to, jako prawo ojczy­ste spadkodawcy, nie przewiduje takiego dziedziczenia (wtedy sto­suje się prawo polskie). Natomiast prawo polskie, jako prawo ojczy­ste spadkodawcy, znajduje zastosowanie w zakresie tej oceny, jeżeli spadkodawca legitymował się obywatelstwem polskim.Omawiane wyłączenie skutkuje w przypadku nabycia nierucho­mości w drodze dziedziczenia ustawowego, co uzasadnia przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 1920 r., gdyż „jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamen­tu, nie uzyska zezwolenia (…) na podstawie wniosku złożonego w ciągu roku od dnia otwarcia spadku, prawo własności nierucho­mości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy”.