ROZWIĄZANIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU

a)     Rozwiązanie to zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na naby­cie nieruchomości bank, który jako cudzoziemiec jest równocześnie wierzycielem hipotecznym. Statusem cudzoziemca legitymuje się zarówno bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest kontrolowany w rozumieniu ustawy z 1920 r., jak również bank mający siedzibę za granicą. Innymi słowy, cudzoziemcem jest bank krajowy, jako kontrolowana spółka akcyjna, oraz bank zagra­niczny w rozumieniu odpowiednio: art. 4 pkt 1 i art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. Zwolnienie to nie dotyczy nabycia nieruchomości położonych w strefie nadgra­nicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni większej niż 1 ha, a usytuowanych poza obszarem tej strefy.