PROMESA ZWOLNIENIA O NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

W konkluzji należy stwierdzić, że zniesienie obowiązku uzyska­nia przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie nieruchomości następuje w sytuacjach ustawowo określonych, których zakres determinują różne kryteria ich prawnego ukształtowania.Promesa, jako przyrzeczenie administracyjne, jest instytucją prawa publicznego. Przyrzeczenie administracyjne to oświadcze­nie woli właściwego organu administracyjnego, w którym organ zobowiązuje się do określonego zachowania się w przyszłości, o ile adresat przyrzeczenia spełni przewidziane prawem warunki.Zgodnie z przepisem art. 3 d ust. 1 ustawy z 1920 r. cudzozie­miec, który zamierza nabyć nieruchomość, może wystąpić o przy­rzeczenie wydania zezwolenia na jej nabycie. Celem wystąpienia o   przyznanie promesy zezwolenia jest uzyskanie przyrzeczenia wydania zezwolenia, a nie zezwolenia, które uprawnia do nabycia konkretnie oznaczonej nieruchomości.