NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

Wyjątek w tym zakresie tworzą nieruchomości niezabudowane, które są położone na obszarze strefy nadgranicznej, gdyż nabycie każdej nie­ruchomości usytuowanej w tej strefie zależy od uzyskania stosownego zezwolenia (bez względu na cel nabycia nierucho­mości, jej charakter, powierzchnię i położenie). Jeżeli natomiast nieruchomości niezabudowane mają charakter gruntów rol­nych i są położone poza strefą nadgraniczną, a jednocześnie odpowiadają pozostałym przesłankom określonym w oma­wianym rozwiązaniu, wtedy ich nabycie bez zezwolenia jest dopuszczalne pod warunkiem, o ile łączna powierzchnia nabywanych gruntów rolnych nie przekracza 0,4 ha;nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym (art. 8 ust. 1 pkt 6).