PRZYJĘCIE KONSTRUKCJI WARUNKOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI

W tej sytuacji własność udziału przejdzie na uprawnionego z chwilą, gdy powiadomi on sprzedawcę o fakcie złożenia – w formie aktu notarialnego – oświadczenia o skorzystaniu z przywileju pierwszeństwa kupna.Sytuacja jednak komplikuje się, gdy część współwłaści – cieli zachowa się biernie i nie składa żadnego oświadczenia woli. Ze względu na to, że skutkiem wykonania prawa pierwo­kupu jest przejście własności udziału ze zbywcy na uprawnio­nego, nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia woli pod wa­runkiem, że pozostali współwłaściciele tego prawa nie wykona­ją. Zgodnie bowiem z przepisem art. 157 § 1 k.c. nie jest moż­liwe przeniesienie własności nieruchomości z zastrzeżeniem wa­runku lub terminu. Przyjęcie konstrukcji warunkowego oświad – czenia woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu byłoby zbyt ra­żącym naruszeniem zasady wyrażonej w przepisie art. 157 § 1 k.c.